FAQBezpłatny zwrot do paczkomatów InPostKontakt

Regulamin promocji "Gumka gratis"

Regulamin promocji pod nazwą „Gumka gratis”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest ALMANIA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Twardowskiego 19/17, 35-302 Rzeszów identyfikującą się numerem NIP: 813-385-64-54, REGON: 388408387 dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Promocja prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja rozpoczyna się dnia 24.11.2023 r., a kończy się dnia 25.11.2023 r. o godz. 10.00.00 czasu polskiego, lub do wyczerpania zapasów (1500 zamówień)

 

§2 Uczestnicy i zasady Promocji

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji poprzez zgłoszenie udziału w Promocjiie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. mieszka na terytorium Unii Europejskiej;
  4. posiada konto w serwisie Instagram;
  5. wykona Zadanie Promocyjne.
 1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Promocji na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Celem wzięcia udziału w Promocji, w czasie jej trwania, Uczestnik podczas składania zamówienia zamieści krótki, dwuzdaniowy komentarz o tym o tym, czego życzy marce Almania na nadchodzący, piąty rok działalności, w polu "dodaj komentarz do zamówienia" w koszyku na stronie https://almania.pl/pl/basket/rc  (dalej: Zadanie).
 4. Wykonanie Zadania oznacza:
  1. Złożenie, opłacenie i zachowanie (brak zwrotu) przynajmniej jednego produktu ze swojego zamówienia na stronie almania.pl
  2. Umieszczenie krótkiego komentarza z dowolnymi życzeniami urodzinowymi dla marki Almania w polu "dodaj komentarz do zamówienia"
 1. W Promocji wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie w czasie trwania Promocji.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia w Promocji wykonanych Zadań Promocyjnych, których autorzy:
  1. nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
  2. użyli w Zadaniu Promocyjnym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
  3. Naruszają prawa lub dobra Organizatorasób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
  4. Złożyli więcej niż 3 zamówienia

 

§3 Prawa do wykonanych Zadania Promocji

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Promocyjne nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania Promocyjnego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Promocyjne nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Gratisu - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Promocji Zadania Promocyjnego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Promocji (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

 

§4 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Promocji, Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją. Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Promocji, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Promocji, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Gratisy (dalej: Uczestnicy). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Promocji, Komisja Promocji dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni tych, którzy wykonają Zadanie. Liczy się kolejność złożonych zamówień. Komisja wyłoni w ten sposób 1500 (słownie: tysiąc pięćset) Uczestników.
 3. Uczestnikom Promocji przyznana zostanie następująca nagroda: gumka do włosów wykonana ze 100% jedwabiu w losowo wybranym kolorze (nie ma możliwości wybrania koloru gumki)
 4. Uczestnicy nie mogą wybrać sobie koloru gumki.
 5. Gratisy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 6. Komisja na bieżąco będzie wyłaniać Uczestników a zakończy wyłanianie ich najpóźniej w dniu 06.12.2023r.
 7. Uczestnicy nie zostają poinformowani o uzyskaniu Gratisu, otrzymają ją jako gratis do w swoich zamówień.
 8. Warunkiem otrzymania Gratisu jest złożenie i opłacenie zamówienia w sklepie almania.pl oraz Umieszczenie krótkiego komentarza z dowolnymi życzeniami urodzinowymi dla marki Almania w polu "dodaj komentarz do zamówienia"
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Gratisu, jeśli brak możliwości przekazania Gratisu wyniknął z nieopłacenia zamówienia lub wyczerpania się zapasów Gratisu.
 10. Każda Gratisa zostanie przesłana przez Organizatora w zamówieniu Uczestnika na wskazany przez Uczestnika w zamówieniu adres w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia, tylko raz. 
 11. Fundatorem Gratisu jest Organizator.
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanego Gratisu na osobę trzecią.
 13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanego mu Gratisu składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 14. W Promocjiie można otrzymać Gratis tylko raz.
 15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Gratisu na nagrodę pieniężną.
 16. W przypadku zwrotu całości zamówienia objętego Promocją, należy również dokonać zwrotu Gratisu. W przypadku braku zwrotu Gratisu, organizator potrąci z kwoty zwrotu 20zł brutto.

 

§5 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ALMANIA Sp. z o.o., ul. Lwowska 6/201, 35-301 Rzeszów oraz na adres e-mail: kontakt@almania.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Gratisu, wydania Gratisu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Promocji i wydania Gratisów Uczestnikom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Promocji, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Promocję.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail sklep@almania.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 

§6 Reklamacje

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Promocja „Gumka gratis”.” na adres e-mail kontakt@almania.pl lub adres korespondencyjny Organizatora ALMANIA Sp. z o.o., ul. Lwowska 6/201, 35-301 Rzeszów, związanej z przebiegiem Promocji w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Promocji.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§7 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2023 r.
 2. Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Promocjiowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Promocji udostępniony jest w czasie trwania Promocji za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL:https://almania.pl/pl_PL/i/Regulamin-promocji-Gumka-gratis/55?preview=true i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium